• MSZE ŚWIĘTE
  • Dni powszednie: 7:00, 7:30, 18:00
  • Niedziele i Święta: 8:00, 10:00, 12:00, 13:00, 18:00
  • Spowiedź podczas każdej Mszy Świętej
<< powrót
Kapituła Katery Polowej Wojska Polskiego
Dekret Erekcyjny
KONGREGACJA DS. DUCHOWIEŃSTWA
N 20052469
DEKRET
Na mocy Pisma Apostolskiego wydanego dnia 21 stycznia 1991 roku, Papież Jan Paweł II erygował nowy Ordynariat Polowy Polski i mianował biskupa. Teraz Ordynariusz, Wielce Czcigodny Tadeusz Płoski poprosił Stolicę Apostolską, aby dla powiększenia splendoru kultu Bożego i dla osiągnięcia większego uświetnienia duszpasterstwa żołnierzy, a także dla udzielenia pomocy duchowieństwu, oddanemu trosce o życie duchowe wiernych, w kościele Katedralnym Ordynariatu ustanowiona została Kapituła zgodnie z przepisem Kodeksu Prawa Kanonicznego, kan. 504.
I dlatego Kongregacja dla Spraw Duchowieństwa, przychylając się łaskawie do przedstawionej prośby Ordynariatu Polowego, eryguje niniejszym Dekretem Kapitułę Katedralną. Co zaś dotyczy używania strojów chórowych, mają być zachowane normy Pisma Okólnego „O odnowie strojów chórowych” tej Kongregacji wydanego 30 października 1970 roku. Ta sama Kongregacja przyznaje taką możliwość, aby Kanonicy mogli używać pelerynki koloru fioletowego w miejsce czarnego albo popielatego i mogli nosić strój chórowy poza kościołem Katedralnym ile razy będą wyznaczeni do reprezentowania osoby Biskupa w szczególnych okolicznościach. Wyżej wymienionemu Wielce Czcigodnemu Tadeuszowi Płoskiemu należy się zatroszczyć o wszystko inne, a przede wszystkim, aby Kapituła przez zgodny z prawem akt kapitulny ułożyła swoje własne Statuty, które zatwierdzi Biskup, z zachowaniem przepisów prawa powszechnego Kościoła (por. KPK, kan. 503-510).
Dane w Rzymie, w Kongregacji ds. Duchowieństwa, dnia 21 stycznia 2006 roku.

Zadania Kapituły
W Dekrecie Stolicy Apostolskiej z 21 stycznia 2006 roku czytamy, że „… dla powiększenia splendoru kultu Bożego i dla osiągnięcia większego uświetnienia duszpasterstwa żołnierzy, a także dla udzielenia pomocy duchowieństwu, oddanemu trosce o życie duchowe wiernych, w Kościele Katedralnym Ordynariatu ustanowiona została Kapituła zgodnie z przepisem Kodeksu Prawa Kanonicznego, kan. 504”.
Członków Kapituły mianuje Biskup Polowy Wojska Polskiego.
Kapituła katedralna to kolegium kapłanów, których głównym zadaniem jest sprawowanie uroczystych liturgii w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Szczegółowe zadania kapituły określa statut.
Kapituła Katedralna Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego jest pierwszą kapitułą na świecie erygowaną przez Stolicę Apostolską w diecezji polowej. Kodeks Prawa Kanonicznego zawiera przepisy dotyczące kapituły katedralnej w kanonach 503-510.
Kan. 503 – Kapituła kanoników, katedralna lub kolegiacka, jest kolegium kapłanów, którego zadaniem jest sprawowanie bardziej uroczystych czynności liturgicznych w kościele katedralnym lub kolegiackim. Kapituła kolegiacka wypełnia ponadto zadania zlecone jej przez prawo lub przez biskupa diecezjalnego.
Kan. 504 – Erekcja kapituły katedralnej, dokonywanie w niej innowacji oraz zniesienie są zarezerwowane Stolicy Apostolskiej. Kan. 505 – Każda kapituła, tak katedralna, jak i kolegiacka, powinny mieć własne statuty sporządzone zgodnym z prawem aktem kapitulnym i zatwierdzone przez biskupa diecezjalnego. Statutów tych nie można zmieniać ani znosić, jak tylko za aprobatą biskupa diecezjalnego.

Kanonicy Gremialni
Prepozyt
ks prałat płk Robert Mokrzycki

Dziekan
ks. Kazimierz Tuszyński

Penitencjarz
ks. płk Kazimierz Krużel

Skarbnik
ks. kmdr Zygmunt Kaźmierak

Sekretarz
ks. ppłk Adam Prus

Scholastyk
ks. płk Stanisław Szymański
ks. płk Tomasz Anisiewicz
Ks. płk. Roman Dziadosz
ks. ppłk Krzysztof Karpiński
ks. płk Jan Domian
ks. płk Zbigniew Kępa
ks. kmdr Leon Szot
ks. płk Sławomir Żarski

Kanonicy honorowi
ks. płk rez. Wiesław Błażejewicz
ks. płk Sławomir Niewęgłowski
ks. płk Marek Wesołowski
ks. ppłk Grzegorz Kamiński
ks. mjr Andrzej Dziwulski
ks. Stanisław Rydzik
ks. płk Zenon Surma
ks. ppłk Stanisław Dębicki
ks. ppłk Krzysztof Jamrozik
ks. ppłk Mariusz Śliwiński
ks. płk rez. Jan Golonka

Strój i dystynktorium Kapituły
Członkowie Kapituły wyróżniają się odpowiednimi strojami, przywilej noszenia rokiety i mantoletu oraz dystynktorium.
Mantolet
Strój bez rękawów, sięgający do kolan zakładany na komżę i rokietę koloru fioletowego /przyznany przywilej/, będący oznaką władzy.
Rokieta
Rodzaj komży o wąskich rękawach, podbita tkaniną czerwoną, noszona jako strój chóralny albo na uroczystościach.
Dystynktorium
Medalion z łańcuchem, znak zawieszony na szyi, wskazujący piastowaną godność członka kapituły. Składa się z krzyża rycerskiego barwy granatowej /kolor wojskowy/. Ramiona krzyża zakończone są kulkami, co oznacza pokojowe aspiracje. Na krzyżu umieszczony jest orzeł wojskowy z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem – Hetmanki Żołnierza Polskiego. Całość przymocowana jest do łańcucha za pomocą krzyża, ozdobionego dwiema skrzyżowanymi buławami. Na odwrocie, w otoku z liści laurowych, widnieje napis Kapituła Katedry Polowej Wojska Polskiego.
projekt:
Adam Buszko
ks. dr Paweł Dudziński
<< powrót