KLAUZULA

Administratorem Państwa danych jest Parafia Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, ul. Długa 13/15, 00-238 Warszawa.
Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email: katedrapolowa@post.pl.
Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia przesłanej do Katedry Polowej korespondencji.
Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia przesłanej korespondencji.