BP WIESŁAW LECHOWICZ BISKUP POLOWY OD 12.02.2022

Bp Wiesław Lechowicz urodził się 22 grudnia 1962 r. w Dąbrowie Tarnowskiej jako syn Bolesława i Władysławy z domu Piętak. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Żabnie podjął naukę w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie. W 1981 roku, po złożeniu egzaminu dojrzałości,  wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Ukończył je obroną pracy magisterskiej z teologii biblijnej. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 maja 1987 roku z rąk Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza. Po święceniach pracował jako wikariusz przez 4 lata w Krościenku nad Dunajcem, a następnie przez jeden rok w parafii pw. św. Jadwigi w Dębicy. W 1992 roku został skierowany przez biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego na studia specjalistyczne z teologii pastoralnej w Ateneo Romano della Santa Croce. Podczas studiów w Rzymie obronił pracę licencjacką (Il concetto di comunicazione e la sua ricezione nel magistero di Giovanni Paolo II”)i doktorską (Predicazione e comunicazione. Analisi della predicazione omiletica alla luce della teoria della comunicazione).

Po powrocie ze studiów w 1996 roku pracował najpierw jeden rok w parafii pw. św. Mikołaja w Bochni, a następnie w parafii pw. Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. W 1996 roku zostały mu powierzone wykłady z homiletyki, a następnie także z teologii pastoralnej w Wydziale Teologicznym w Tarnowie. W roku 1998 został mianowany kapelanem Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca. We wrześniu 1999 roku został zwolniony z tych obowiązków i ustanowiony prefektem Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 24 lutego 2004 roku Biskup Tarnowski powierzył mu urząd rektora WSD. W trakcie swoich obowiązków w Seminarium podjął studia z prawa kanonicznego w Instytucie Prawa Kanonicznego przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które sfinalizował w 2002 r. obroną pracy licencjackiej (Kanoniczna organizacja stałej formacji duchowieństwa w diecezji tarnowskiej w latach 1917-2000. Studium porównawcze kościelnego prawa powszechnego, ogólnopolskiego i tarnowskiego – diecezjalnego).Oprócz obowiązków w macierzystej diecezji angażował się w prace Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski, będąc współredaktorem ogólnopolskiego programu homiletycznego w latach od 2001/2002 do 2006/2007.

Ojciec Święty Benedykt XVI nadał mu godność kapelana Jego Świątobliwości. Dnia 22 grudnia 2007 roku mianował go biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając stolicę tytularną Lambiridi (Algieria). Święcenia biskupie przyjął w dniu 16 lutego 2008 roku w Katedrze tarnowskiej z rąk Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca.

W ramach prac Konferencji Episkopatu Polski bp Wiesław Lechowicz pełnił najpierw funkcję duszpasterza ds. powołań. Podczas 256. zebrania plenarnego KEP w Przemyślu w listopadzie 2011 roku został wybrany Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej i przewodniczącym Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą. Od 2015 roku wypełniał zadania Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w pełnym wymiarze czasowym. Za zgodą Stolicy Apostolskiej został zwolniony z obowiązków w diecezji macierzystej. Zamieszkał w Warszawie, gdzie założył Biuro ds. Duszpasterstwa Emigracji przy Sekretariacie Episkopatu.

W ramach KEP bp Lechowicz wchodził ponadto w skład Komisji KEP ds. Duchowieństwa; Duszpasterstwa; Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych; Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Był również członkiem Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji (ICMC).

15 stycznia 2022 roku papież Franciszek mianował go biskupem ordynariatu polowego. Przejęcie kanoniczne ordynariatu polowego i ingres do katedry polowej Wojska Polskiego odbyły się 12 lutego 2022 r.

We wrześniu 2021 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Herb bp Wiesława Lechowicza